ADRES I KONTAKT STRONA GŁÓWNA
WITAMY KIM JESTEŚMY? W CO WIERZYMY ZBORY W POLSCE NABOŻEŃSTWA GALERIA KONTO KOŚCIOŁA KAZANIA WYDARZENIA Uwolnienia od duchów nieczystych i uzdrowienia EWANGELIA W 3 MINUTY - VIDEO ARTYKUŁY Jak Zostać Zbawionym? WALKA DUCHOWA W UMYŚLE BÓJ PRZYCIWKO ZŁYM DUCHOM! Zbroja Boża KIEDY WSZYSTKO IDZIE ŹLE: NA PRZYKŁADZIE JOBA Złoczyniec Na Krzyżu Co Pan Jezus chciał powiedzieć kiedy mówił: "Nie dawajcie psom tego, co święte?" ATRYBUTY TRÓJCY ŚWIĘTEJ W BIBLII Rzeczy które nienawidzi Bóg i są dla niego obrzydliwością SZTUKA MILCZENIA MAŁY ARTYKUŁ O MODLITWIE DO ZMARŁYCH, O ZMARŁYCH I O SPIRYTYŹMIE NIEBO I PIEKŁO! Czyściec??? BLUŹNIERSTWO PRZECIW DUCHOWI NAUKA O DUCHU ŚWIĘTYM JAK SŁUCHAĆ BOŻEGO GŁOSU? Nauka o Przebaczeniu CHRZEST W WODZIE OSKARŻENIE KRZYŻA SZABAT DARY I SŁUŻBY W KOŚCIELE CZY CHRZCIĆ DZIECI? HOMEOPATIA - OKULTYZM W SŁUŻBIE MEDYCYNY - TWÓJ DUCHOWY WYBÓR, CZĘŚĆ I HOMEOPATIA - OKULTYZM W SŁUŻBIE MEDYCYNY - TWÓJ DUCHOWY WYBÓR – CZĘŚĆ II DZIESIĘCINA Wieczerza Pańska Kościół żyjący w Woli Bożej CO TO JEST POKUTA? CIAŁO, DUSZA I DUCH DLACZEGO KOBIETY NIE MOGĄ BYĆ PASTERZAMI? Czy Jezus miał rodzonych braci i siostry? MODLITWA W DUCHU - Czym jest modlitwa w Duchu? VIDEO DLA WIERZĄCYCH RÓŻNE VIDEO BARDZO CIEKAWE VIDEO PASTOR ANTERO KACZAN Adres i Kontakt JAK ZIDENTYFIKOWAĆ SEKTĘ Świadectwa Ciekawe linki Facebook Pastor Antero Kaczan FACEBOOK ZBÓR W WARSZAWIE FACEBOOK ZBÓR W LUBLINIE FACEBOOK ZBÓR W ZAMOŚCIU
Szybki kontakt

NIEBO I PIEKŁO! Czyściec???

NIEBO I PIEKŁO!!! Czyściec???

Bo któż poznał myśl Pana?...” Rzymian 11:34.

Biblia jest księgą, która pochodzi z Bożego serca. Została napisana przez Ducha Świętego dla wszystkich ludzi i ma przesłanie całkowicie duchowe dla tych którzy chcą słuchać, żyć, czynić różnicę pomiędzy innymi ludźmi którzy nie przyjmują Słowa Bożego (Biblii).

Nauki dane przez Ducha Świętego, nigdy nie powinne być kwestionowane. Są one po to aby były wypełniane dzień po dniu. Niestety, w przemijających mileniach, diabeł pobudzał ludzi którzy próbowali i próbują zniekształcać Święte Słowa, dodając fałszywych nauk które szkodzą. Na przykład o
czyśćcu.

Pismo Święte w całości prezentuje nam tylko dwa miejsca przeznaczenia do wieczności. Są to NIEBO i PIEKŁO. Są to miejsca w których będą ludzie po drugim przyjściu Chrystusa, kiedy wszyscy zmartwychwstaną. “A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie.” Daniel 12.2; “A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak, imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały, i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak, i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe; umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło; teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. I rzekł: Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. Mam bowiem pięciu braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Rzekł mu Abraham: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. A on rzekł: Nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I odrzekł mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą.” Łukasz 16.19-31; (BW)

12. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? 21. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. 22. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. 35-42 Ale powie ktoś: Jak bywają wzbudzeni umarli? I w jakim ciele przychodzą? Niemądry! To, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. A to, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a może jakimś innym; ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z nasion właściwe jemu ciało. Nie każde ciało jest jednakowe, bo inne jest ciało ludzkie, a inne zwierząt, jeszcze inne ciało ptaków, a inne ryb. I są ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inny jest blask niebieskich, a inny ziemskich. Inny blask słońca, a inny blask księżyca, i inny blask gwiazd; bo gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone; 1 Tesaloniczan 4:16-18 Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy.” 1 Koryntian 15:12,21-22,35-42. (BW)1 – NIEBO
Obiecane przez Pana Jezusa dla tych którzy Jego przyjmują:
“W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce.” Jana 14:2. (BW)

Tak mówi Pan: Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich nóg: Jakiż to dom chcecie mi zbudować i jakież to jest miejsce, gdzie mógłbym spocząć?” Izajasza 66:1 (BW)

To jest miejsce w którym znajduje się tron Boży. Z tego miejsca Bóg rozszeża Swoją mądrość, wyższość, pokazuje Swoją moc, chwałę, bo On jest Bogiem Wszechmogącym.

Niebo jest miejscem wiecznym, Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny.” 2 Koryntian 5:1; (BW)

Tron twój, Boże, trwa na wieki wieków; Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa twego. Królestwo Moje jest królestwem wiecznym, a panowanie twoje trwa przez wszystkie pokolenia.” Psalm 45.7; 145.13. (BW)

Jest najwyższym miejscem, “Bo tak mówi Ten, który jest Wysoki i Wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest "Święty": Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych.” Izajasza 57.15. (BW). Miejscem pokoju, bez głodu, smutku, bólu i płaczu, “Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu.” Objawienie 7:16-17. (BW)

Nie jest symbolem, jest rzeczywistością. Nie mogę go opisać bo tam nie byłem, wiem tylko, że jest wspaniałe według tego co Biblia nam pokazuje! Zostali zabrani do tego miejsca Henoch, “Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu.” Hebrajczyków 11.5, (BW) i Eliasz “A gdy Pan zamierzał unieść Eliasza wśród burzy do nieba, wyszedł Eliasz z Elizeuszem z Gilgal. A gdy oni szli dalej wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba.” 2 Królestwa 2.1,11, (BW) i Pan Jezus po zmartwychwstaniu. “I rzekli: Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba.” Dzieje Apostolskie 1.11. (BW). Zostali zabrani do tego rzeczywistego i honorowego miejsca. Szczepan widział to miejsce, “On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po Prawicy Bożej i rzekł: Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej.” Dzieje Apostolskie 7.55-56, (BW) apostoł Paweł też widział, czytaj w 2 Koryntian 12.1-10. i również apostoł Jan widział, czytaj w Objawieniu 1.10-18.2- PIEKŁO

Pan Jezus ostrzegał nas o tym, co dotyczy rzeczywistego piekła:
“I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle.” Mateusza 10:2 (BW)

On, pewnego dnia powie tym: “Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom.” Mateusza 25:41. (BW)

Czytamy jeszcze: A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.” Objawienie 20:10 (BW). “Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.” Objawienie 21:8 (BW).

Tak samo jak niebo, piekło jest miejscem rzeczywistym, miejscem jeziora ognia i siarki. Pomiędzy piekłem a niebem istnieje wielka przepaść. Uniemożliwiając wejście z jednego miejsca do drugiego, “I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić.” Łukasz 16:26 (BW).

Piekło jest miejscem męki “A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie.” Łukasz 16:23, (BW) i też miejscem hańby i wiecznego potępienia “A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie.” Daniel 12:2 (BW). Miejsce gdzie jest całkowite i wieczne oddalenie od Boga. “A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy...” Objawienie 14:11 (BW).CZYŚCIEC???

Jeżeli chodzi o “czyściec”, jest to wymysł religii katolickiej, stworzony przez papieża Grzegorza I, w 593r. Na Soborze Florenckim, zrealizowany i zatwierdzony w 1439. A został zaakceptowany na Soborze w Trento w 1563. Używali oni jako podstawy do tej nauki 2 Machabejskiej 12.42-46, (ta księga uważana jest jako apokryf “nieautentyczna”)

Apokryf - “pojęcie to stosowane jest do opisania ksiąg, które nawiązują treścią i stylem do utworów biblijnych, ale nie wchodzą w skład kanonu ksiąg natchnionych”. W każdym razie apokryfy nie są natchnionym Słowem Bożym i nie mogą stanowić podstawy doktryny chrześcijańskiej.CZYŚCIEC NIE ISTNIEJE!

Biblia mówi jasno kiedy potwierdza w (Mt. 25:46) że są ludzie którzy idą na wieczne cierpienie i sprawiedliwi którzy idą do życia wiecznego. Nie ma innego miejsca albo przeznaczenia! “I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.” Mateusza 25:46 (BW). Jest niebo i piekło,człowiek decyduje gdzie chce

pójść. Bez Chrystusa - piekło, z Chrystusem – niebo.

Jeden ze złoczyńców który był ukrzyżowany obok Pana Jezusa, pomimo jego wielu grzechów nie potrzebował pójść do żadnego czyśćca, ale Pan Jezus dał mu pewność zbawienia: “...Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju.” Łukasz 23:43 (BW).

Wiemy też że: “Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od

wszelkiego grzechu. 1 Jana 1:7 (BW).

Tylko przez łaskę Pana Jezusa jesteśmy zbawieni, tylko i wyłącznie przez wiarę, a nie przez uczynki sprawiedliwe które możemy czynić, “Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.” Efezjan 2:8-9; (BW) “Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańkiego, zbawiony będzie.” Rzymian 10:9-13; (BW) możesz przeczytać jeszcze w: Rzymian 3:20-28 i 5:1-10. Tylko w ten sposób możemy osiągnąć pokój z Bogiem.

Ten artykuł jest krótki, jest po to aby dać początkowe poznanie na te tematy. Radzę abyś dalej czytał Biblię a Pan Bóg wyjaśni twoje wątpliwości.

Niech Bóg cię błogosławi w Imieniu Pana Jezusa Chrystusa!!!

Ten artykuł nie jest po to aby kogoś obrazić, ale po to aby zdjąć maskę diabłu w jego kłamstwach.

W miłości Jezusa Chrystusa, pastor Antero Kaczan

 

Polityka plików cookies