ADRES I KONTAKT STRONA GŁÓWNA
WITAMY KIM JESTEŚMY? W CO WIERZYMY ZBORY W POLSCE NABOŻEŃSTWA GALERIA KONTO KOŚCIOŁA KAZANIA WYDARZENIA Uwolnienia od duchów nieczystych i uzdrowienia EWANGELIA W 3 MINUTY - VIDEO ARTYKUŁY Jak Zostać Zbawionym? WALKA DUCHOWA W UMYŚLE BÓJ PRZYCIWKO ZŁYM DUCHOM! Zbroja Boża KIEDY WSZYSTKO IDZIE ŹLE: NA PRZYKŁADZIE JOBA Złoczyniec Na Krzyżu Co Pan Jezus chciał powiedzieć kiedy mówił: "Nie dawajcie psom tego, co święte?" ATRYBUTY TRÓJCY ŚWIĘTEJ W BIBLII Rzeczy które nienawidzi Bóg i są dla niego obrzydliwością SZTUKA MILCZENIA MAŁY ARTYKUŁ O MODLITWIE DO ZMARŁYCH, O ZMARŁYCH I O SPIRYTYŹMIE NIEBO I PIEKŁO! Czyściec??? BLUŹNIERSTWO PRZECIW DUCHOWI NAUKA O DUCHU ŚWIĘTYM JAK SŁUCHAĆ BOŻEGO GŁOSU? Nauka o Przebaczeniu CHRZEST W WODZIE OSKARŻENIE KRZYŻA SZABAT DARY I SŁUŻBY W KOŚCIELE CZY CHRZCIĆ DZIECI? HOMEOPATIA - OKULTYZM W SŁUŻBIE MEDYCYNY - TWÓJ DUCHOWY WYBÓR, CZĘŚĆ I HOMEOPATIA - OKULTYZM W SŁUŻBIE MEDYCYNY - TWÓJ DUCHOWY WYBÓR – CZĘŚĆ II DZIESIĘCINA Wieczerza Pańska Kościół żyjący w Woli Bożej CO TO JEST POKUTA? CIAŁO, DUSZA I DUCH DLACZEGO KOBIETY NIE MOGĄ BYĆ PASTERZAMI? Czy Jezus miał rodzonych braci i siostry? MODLITWA W DUCHU - Czym jest modlitwa w Duchu? VIDEO DLA WIERZĄCYCH RÓŻNE VIDEO BARDZO CIEKAWE VIDEO PASTOR ANTERO KACZAN Adres i Kontakt JAK ZIDENTYFIKOWAĆ SEKTĘ Świadectwa Ciekawe linki Facebook Pastor Antero Kaczan FACEBOOK ZBÓR W WARSZAWIE FACEBOOK ZBÓR W LUBLINIE FACEBOOK ZBÓR W ZAMOŚCIU
Szybki kontakt

MAŁY ARTYKUŁ O MODLITWIE DO ZMARŁYCH, O ZMARŁYCH I O SPIRYTYŹMIE

 

MAŁY ARTYKUŁ O MODLITWIE DO ZMARŁYCH, O ZMARŁYCH I O SPIRYTYŹMIE.

Zadowolenie Boga Ojca ma swoje odbicie w konkretnej rzeczywistości, którą jest Duch Święty - „Bo którzykolwiek Duchem Bożym prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi” Rzymian 8.14.

Jeżeli chcemy, by Bóg znalazł w nas upodobanie, także i my musimy nauczyć się mówić: „Oto ja!”. Słowa te - tak drogie Bogu Ojcu - najpełniej wyrażają posłuszeństwo. Wypowiada je Abraham w 1Mojżeszowej = Rodzaju 22.1, Mojżesz w 2 Mojżeszowej = Wyjścia 3,4, Samuel w 1Samuela 3,1, Izajasz w Izajasza 6,8. I tym czego najbardziej pragnie Bóg, jest nasza uroczysta i wspaniałomyślna decyzja wypełnienia, teraz i potem, tego wszystkiego, czego Bóg zażąda.

Nie wiemy, co przygotowuje każdemu z nas przyszłość, ale jest czymś pięknym iść w tym kierunku ze słowami: „Oto ja!” Oto idę, aby pełnić Twoją wolę, Panie! Czytaj w 5 Mojżeszowej 8.9-16. Służymy Bogu albo służymy komuś innemu, nie ma możliwości służyc dwum panom. Bóg potępia jakiekolwiek uwielbienie i posłuszeństwo jeżeli nie jest dla Niego.

Bóg potępia praktyki medium, które konsultują się z martwymi i różnymi duchami3Mojżeszowa 19:31-32, Nie udawajcie się do czarowników, ani do wieszczków, ani od nich rady szukajcie, abyście się od nich nie splugawili; Jam Pan, Bóg wasz. Przed człowiekiem sędziwym powstań, a czcij osobę starego, i bój się Boga swego; Jam Pan.” (BG); 3 Mojżeszowa 20.6-7Człowiek, który by się udał do czarowników, i do wieszczków, aby cudzołożył idąc za nimi, postawię twarz swoję rozgniewaną przeciwko niemu, i wytracę go z pośrodku ludu jego. Przetoż poświęcajcie się, a bądźcie świętymi; bom Ja Pan, Bóg wasz.” (BG); Izajasza 8.19-20, A tak jeźliby wam rzekli: Dowiadujcie się od czarowników i od wieszczków, którzy szepcą i markocą, rzeczcie: Izali się nie ma dowiadywać lud u Boga swego? azaż umarłych miasto żywych radzić się ma? Do zakonu raczej i do świadectwa; ale jeźli nie chcą, niechże mówią według słowa tego, w którem niemasz żadnej zorzy.


Bóg wzywa nas aby nie słuchać duchów zwodniczych - I List do Tymoteusza 4.1-2, A Duch jawnie mówi, iż w ostateczne czasy odstaną niektórzy od wiary, słuchając duchów zwodzących i nauk dyjabelskich, W obłudzie kłamstwo mówiących i piętnowane mających sumienie swoje (BG); Galacjan 1.8 Ale choćbyśmy i my, albo Anioł z nieba opowiadał wam Ewangieliję mimo tę, którąśmy wam opowiadali, niech będzie przeklęty.” (BG) i II Koryntian 11.14 i nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości” (BW).


Bóg szuka nas, chce mieć relację z nami jest dostępny za pośrednictwem Jezusa Chrystusa - Izajasza 55.6-7 Szukajcie Pana, póki może być znaleziony; wzywajcie go, póki blisko jest. Niech opuści niepobożny drogę swoję, a człowiek nieprawy myśli swoje i niech się nawróci do Pana, a zmiłuje się; i do Boga naszego, gdyż jest hojnym w odpuszczaniu (BG); Izajasza 59.1-2 Oto nie jest ukrócona ręka Pańska, aby zbawić nie mogła; a nie jest obciążone ucho jego, aby wysłuchać nie mogło. Ale nieprawości wasze roździał uczyniły między wami i między Bogiem waszym, a grzechy wasze sprawiły, że ukrył twarz przed wami, aby nie słyszał” (BG); Ew. Jana 1.14 A to Słowo (JEZUS) ciałem się stało, i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy” (BG); Ew. Jana 14.6-11 Rzekł mu Jezus: Jamci jest ta droga, i prawda, i żywot; żaden nie przychodzi do Ojca, tylko przez mię. Gdybyście mię znali, i Ojca byście też mego znali; i już go teraz znacie i widzieliście go. Rzekł mu Filip: Panie! ukaż nam Ojca, a dosyć nam na tem. Rzekł mu Jezus: Przez tak długi czas jestem z wami, a nie poznałeś mię? Filipie! kto mnie widzi, widzi i Ojca mego; jakoż ty mówisz: Ukaż nam Ojca? Nie wierzysz, iżem ja w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które ja do was mówię, nie od samego siebie mówię, lecz Ojciec, który we mnie mieszka, on czyni sprawy. Wierzcie mi, żem ja w Ojcu, a Ojciec we mnie; wżdy przynajmniej dla samych spraw wierzcie mi (BG); Ew. Jana 14:23 Odpowiedział Jezus, i rzekł mu: Jeźli mię kto miłuje, słowo moje zachowywać będzie; i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, a mieszkanie u niego uczynimy” (BG) i Hebrajczyków 1.1-3 Częstokroć i wieloma sposobami mawiał niekiedy Bóg ojcom przez proroków; W te dni ostateczne mówił nam przez Syna swego, którego postanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego i wieki uczynił. Który będąc jasnością chwały i wyrażeniem istności jego, i zatrzymując wszystkie rzeczy słowem mocy swojej, oczyszczenie grzechów naszych przez samego siebie uczyniwszy, usiadł na prawicy majestatu na wysokościach” (BG).

Spirytyzm uczy możliwości porozumiewania się z umarłymi. Katolicyzm uczy modlitwy za zmarłych i za dusze które cierpią w „czyśccu”. Biblia odrzuca te kłamstwa:

Konsultowanie się ze zmarłymi jest zakazane w Piśmie – 5 Mojżeszowa 18.10-12 Niech się między wami nie znajduje, któryby przewodził syna swego, albo córkę swoję przez ogień; także wieszczek, guślarz, i wróżek, i czarownik. I czarnoksiężnik, i ten, który ma sprawę z duchy złymi, i praktykarz, i wywiadujący się czego od umarłych. Albowiem jest obrzydliwością Panu każdy, któryby to czynił; bo dla tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wyrzuca te narody przed tobą” (BG) i Izajasza 8:18-19 Oto ja i dzieci, które mi dał Pan, są na znaki i na cuda w Izraelu, od Pana zastępów, który mieszka na górze Syon. A tak jeźliby wam rzekli: Dowiadujcie się od czarowników i od wieszczków, którzy szepcą i markocą, rzeczcie: Izali się nie ma dowiadywać lud u Boga swego? azaż umarłych miasto żywych radzić się ma?” (BG).


Umarli nie wiedzą co się dzieje na ziemi – Księga Kaznodziei Salomona 9.5-6 Boć ci, co żyją, wiedzą, że umrzeć mają; ale umarli o niczem nie wiedzą, i nie mają więcej żadnej zapłaty, gdyż w zapamiętanie przyszła pamiątka ich. Owszem i miłość ich, i zazdrość ich i nienawiść ich już zginęła, a nie mają więcej działu na wieki we wszystkiem, co się dzieje pod słońcem” (BG); Izajasza 38.18-19 Albowiem nie grób wysławia cię, ani śmierć chwali cię, ani ci, którzy w dół wstępują, oczekują prawdy twojej. Żywy, żywy, ten cię wysławiać będzie, jako ja dzisiaj, a ojciec synom oznajmi prawdę twoję” (BG); i Psalm 88.11-13 „Izali przed umarłymi cuda czynić będziesz? izali umarli powstaną, aby cię wysławiali? Sela. Izali opowiadane będzie w grobie miłosierdzie twoje? a prawda twoja w zginieniu? Izali poznają w ciemnościach cuda twoje? a sprawiedliwość twoję w ziemi zapamiętania?” (BG).


Umarli nie mogą pomóc żywym – Ew. Łukasza 16.19-31 A był niektóry człowiek bogaty, który się obłóczył w szarłat i w bisior, i używał na każdy dzień hojnie. Był też niektóry żebrak, imieniem Łazarz, który leżał u wrót jego owrzodziały. Pragnąc być nasycony z odrobin, które padały z stołu bogaczowego; ale i psy przychodząc lizały wrzody jego. I stało się, że umarł on żebrak, i odniesiony był od Aniołów na łono Abrahamowe; umarł też i bogacz, i pogrzebiony jest. A będąc w piekle, podniósłszy oczy swe, gdy był w mękach, ujrzał Abrahama z daleka, i Łazarza na łonie jego. Tedy bogacz zawoławszy, rzekł: Ojcze Abrahamie! zmiłuj się nade mną, a poślij Łazarza, aby omoczył koniec palca swego w wodzie, a ochłodził język mój, bo męki cierpię w tym płomieniu. I rzekł Abraham: Synu! wspomnij, żeś ty odebrał dobre rzeczy twoje za żywota twego, a Łazarz także złe; a teraz on ma pociechę, a ty męki cierpisz. A nad to wszystko między nami i wami otchłań wielka jest utwierdzona, aby ci, którzy chcą stąd przyjść do was, nie mogli, ani owi stamtąd przyjść do nas. A on rzekł: Proszę cię tedy, ojcze! abyś posłał do domu ojca mego: Albowiem mam pięć braci, aby im świadectwo wydał, żeby też i oni nie przyszli na to miejsce męki. I rzekł mu Abraham: Mająć Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. A on rzekł: Nie, ojcze Abrahamie! ale gdyby kto z umarłych szedł do nich, będą pokutować. I rzekł mu: Ponieważ Mojżesza i proroków nie słuchają, tedy, choćby też kto zmartwychwstał, nie uwierzą” (BG).

Życie po śmierci jest konsekwencją naszych decyzji na ziemi dopóki żyjemy.
Jeżeli byłoby to możliwe, że duch zmarłego może pomóc żywym, to Bóg umożliwiłby Łazarzowi bogatemu człowiekowi, pomóc swoim krewnym. Czytaj w Ew. Łukasza 16,19-31.

Wszystko, co człowiek musi wiedzieć o zbawieniu jest zapisane w Piśmie Świętym. Więc nie bądź leniwy(a) i czytaj Pismo Święte.

Niemożliwe jest złagodzenie cierpienia człowieka wiecznie potępionego.

Żywi nie mogą pomóc umarłym Hebrajczyków 9:27 A jako postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem będzie sąd” (BG); Ew. Jana 3.18-19 Kto wierzy weń, nie będzie osądzony; ale kto nie wierzy, już jest osądzony, iż nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A tenci jest sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość; bo były złe uczynki ich” (BG); oraz Księga Kaznodziei Salomona 12.7 I wróci się proch do ziemi, jako przedtem był, a duch wróci się do Boga, który go dał.” (BG).

Umarli nie mogą upamiętać się. Ten, który upamięta się i porzuci grzech wraca do Boga. Zmarli nie mogą tego zrobić.

Biblia uczy, że istnieją dwa ostateczne przeznaczenia dla tych, którzy umierają: Piekło i Niebo. Chociaż spirytyzm kłamie, że piekło jest tutaj na ziemi, katolicyzm kłamie o nauce o czyśccu. (Ew. Mateusza 13.38-43 A rola jest świat, a dobre nasienie są synowie królestwa; ale kąkol są synowie onego złego; Nieprzyjaciel zasię, który go rozsiał, jestci dyjabeł, a żniwo jest dokonanie świata, a żeńcy są Aniołowie. Jako tedy zbierają kąkol, a palą go ogniem, tak będzie przy dokonaniu świata tego. Pośle Syn człowieczy Anioły swoje, a oni zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia, i te, którzy nieprawość czynią; I wrzucą je w piec ognisty, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Tedy sprawiedliwi lśnić się będą jako słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha (BG); Ew. Łukasza 23:42-43 I rzekł do Jezusa: Panie! pomnij na mnie, gdy przyjdziesz do królestwa twego. A Jezus mu rzekł: Zaprawdę powiadam tobie, dziś ze mną będziesz w raju” (BG) i Objawienie 21:8 Lecz bojaźliwym i niewiernym, i obmierzłym, i mężobójcom, i wszetecznikom, i czarownikom, i bałwochwalcom, i wszystkim kłamcom część ich dana będzie w jeziorze gorejącem ogniem i siarką: Tać jest śmierć wtóra” (BG).

OSTRZEŻENIA BIBLIJNE:

Bóg jest wiarygodnym świadectwem przeciwko czarownikom – Malachiasza 3.5 Ale się do was przybliżę z sądem, i będę świadkiem prędkim przeciwko czarownikom, i przeciwko cudzołożnikom, i przeciwko krzywoprzysiężcom, i przeciwko tym, którzy krzywdę czyniąc zatrzymywają zapłatę najemnikowi, wdowie i sierocie i cudzoziemcowi krzywdę czynią, a nie boją się mnie, mówi Pan zastępów” (BG).


Czarownicy i bałwochwalcy przynoszą płytkie, puste pocieszenie - Zachariasza 10.2 Bo obrazy mówią próżność, a wieszczkowie prorokują kłamstwo i sny próżne opowiadają, daremnie cieszą; dlatego poszli w niewolę, jako trzoda, utrapieni są, że nie mieli pasterza” (BG).


To złudzenie - Dzieje Apostolskie 8. 9-11 A niektóry mąż, imieniem Szymon, był przedtem w onem mieście bawiący się nauką czarnoksięską i lud Samaryjski mamił, powiadając się być czymś wielkim. Na którego się oglądali wszyscy od najmniejszego aż do największego, mówiąc: Tenci jest ona moc Boża wielka. A oglądali się nań przeto, iż je od niemałego czasu mamił czarnoksięstwy swemi” (BG).

Jest to źródło zysku – Dzieje Apostolskie 16:16 I stało się, gdyśmy szli na modlitwę, iż niektóra dzieweczka, co miała ducha wieszczego, zabieżała nam, a ta wielki zysk panom swoim przynosiła, wróżąc” (BG).


Bóg zakazuje konsultowania się z gwiazdami - Izajasza 47.12-15 Stańże teraz z czarami swemi, i z mnóstwem guseł twoich, któremiś się parała od młodości twojej, azażbyś co sobie mogła pomódz, albo się snać czem zmocnić. Ustawasz z mnóstwem rad twoich; niechajże teraz staną praktykarze, którzy się przypatrują gwiazdom, którzy dawają znać, co ma być każdego miesiąca, a niech cię wybawią z tego, co ma przyjść na cię. Oto są jako plewa; ogień popali ich, nie wybawią ani duszy swej z mocy płomienia; nie zostanie węgla do ogrzania się, ani ognia, coby posiedzieć przy nim. Takci się stanie kupcom twoim, z którymiś się zabawiała od młodości twojej: każdy się z nich w swą stronę uda, nie będzie, ktoby cię wybawił” (BG).


To wszystko jest dziełem cielesnym - Galacjan 5,19-21 A jawneć są uczynki ciała, które te są: Cudzołóstwo, wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźni, swary, nienawiści, gniewy, spory, niesnaski, kacerstwa, Zazdrości, mężobójstwa, pijaństwa, biesiady, i tym podobne rzeczy, o których przepowiadam wam, jakom i przedtem powiedział, iż którzy takowe rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą” (BG).


Nie wejdą czarownicy i bałwochwalcy do nieba – Objawienie Jana 21.8 Lecz bojaźliwym i niewiernym, i obmierzłym, i mężobójcom, i wszetecznikom, i czarownikom, i bałwochwalcom, i wszystkim kłamcom część ich dana będzie w jeziorze gorejącem ogniem i siarką: Tać jest śmierć wtóra” (BG) i 22.15 A na dworze będą psy i czarownicy, i wszetecznicy, i mężobójcy, i bałwochwalcy, i każdy, który miłuje i czyni kłamstwo” (BG).


Pamiętaj, że jeżeli będziesz modlic się o umarłych i do umarłych ty poruszasz bezpośrednio świat duchów i z pewnością Bóg potępia jakąkolwiek formę spirytyzmu. Módl się za żywych, czyń dobrze dopóki żyjesz. Upamiętaj się i służ Jezusowi Chrystusowi za życia, bo po śmierci czeka ciebie tylko Boży sąd. A jako postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem będzie sąd: ”Hebrajczyków 9.27.

Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. (…) A przetoż jeźli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.” Ew. Jana 8.31;36.

Ten artykuł jest krótki, jest po to aby dać początkowe poznanie na te tematy. Radzę abyś dalej czytał Biblię, a Pan Bóg wyjaśni twoje wątpliwości.

Niech Bóg cię błogosławi w Imieniu Pana Jezusa Chrystusa!!!

Ten artykuł nie jest po to aby kogoś obrazić, ale po to aby zdjąć maskę diabłu w jego kłamstwach.

W miłości Jezusa Chrystusa pastor Antero Kaczan

Polityka plików cookies