ADRES I KONTAKT STRONA GŁÓWNA
WITAMY KIM JESTEŚMY? W CO WIERZYMY ZBORY W POLSCE NABOŻEŃSTWA GALERIA KONTO KOŚCIOŁA KAZANIA WYDARZENIA Uwolnienia od duchów nieczystych i uzdrowienia EWANGELIA W 3 MINUTY - VIDEO ARTYKUŁY Jak Zostać Zbawionym? WALKA DUCHOWA W UMYŚLE BÓJ PRZYCIWKO ZŁYM DUCHOM! Zbroja Boża KIEDY WSZYSTKO IDZIE ŹLE: NA PRZYKŁADZIE JOBA Złoczyniec Na Krzyżu Co Pan Jezus chciał powiedzieć kiedy mówił: "Nie dawajcie psom tego, co święte?" ATRYBUTY TRÓJCY ŚWIĘTEJ W BIBLII Rzeczy które nienawidzi Bóg i są dla niego obrzydliwością SZTUKA MILCZENIA MAŁY ARTYKUŁ O MODLITWIE DO ZMARŁYCH, O ZMARŁYCH I O SPIRYTYŹMIE NIEBO I PIEKŁO! Czyściec??? BLUŹNIERSTWO PRZECIW DUCHOWI NAUKA O DUCHU ŚWIĘTYM JAK SŁUCHAĆ BOŻEGO GŁOSU? Nauka o Przebaczeniu CHRZEST W WODZIE OSKARŻENIE KRZYŻA SZABAT DARY I SŁUŻBY W KOŚCIELE CZY CHRZCIĆ DZIECI? HOMEOPATIA - OKULTYZM W SŁUŻBIE MEDYCYNY - TWÓJ DUCHOWY WYBÓR, CZĘŚĆ I HOMEOPATIA - OKULTYZM W SŁUŻBIE MEDYCYNY - TWÓJ DUCHOWY WYBÓR – CZĘŚĆ II DZIESIĘCINA Wieczerza Pańska Kościół żyjący w Woli Bożej CO TO JEST POKUTA? CIAŁO, DUSZA I DUCH DLACZEGO KOBIETY NIE MOGĄ BYĆ PASTERZAMI? Czy Jezus miał rodzonych braci i siostry? MODLITWA W DUCHU - Czym jest modlitwa w Duchu? VIDEO DLA WIERZĄCYCH RÓŻNE VIDEO BARDZO CIEKAWE VIDEO PASTOR ANTERO KACZAN Adres i Kontakt JAK ZIDENTYFIKOWAĆ SEKTĘ Świadectwa Ciekawe linki Facebook Pastor Antero Kaczan FACEBOOK ZBÓR W WARSZAWIE FACEBOOK ZBÓR W LUBLINIE FACEBOOK ZBÓR W ZAMOŚCIU
Szybki kontakt

CHRZEST W WODZIE

CHRZEST W WODZIE

Mat. 28:19. "Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,"

W czasach Nowego Testamentu ludzie byli "chrzczeni", kiedy zostawali chrześcijanami. Publicznie deklarowali swą nową wiarę, przechodząc prostą ceremonię "obmycia w wodzie". Paweł wyjaśnia, że było to symboliczne ukazanie, w jaki sposób chrześcijanin może uczestniczyć w śmierci Jezusa i powstać wraz z Nim do nowego życia. Oznaczało to całkowite zerwanie z przeszłością, usunięcie grzechu i początek nowego życia, do którego siły daje sam Jezus Chrystus.

Kilka lat wcześniej Jan Chrzciciel zaczął przygotowywać ludzi na przyjście Jezusa. Mówił im, aby odwrócili się od grzechu i przyjęli chrzest. Wielu usłuchało i przyjęło chrzest w Jordanie. Ale w dniu Zesłania Ducha Świętego Piotr wyraźnie powiedział, że chrześcijański chrzest oznacza więcej niż tylko zmianę w sercu.

Wiele lat temu żył w Syrii człowiek, który miał na imię Naaman. Nie jest wiele powiedziane na jego temat, ale wiemy że był dowódcą wojsk Syrii i pewnego dnia zachorował na trąd. Dzisiaj możemy leczyć trąd, ale w tamtych czasach kiedy człowiek chorował na tą chorobę, pewne było że będzie cierpiał i wkrótce umrze.

Naaman był napewno dobrym człowiekiem. Był mężem walecznym i drogocennym, bo król Syrii chciał znaleźć sposób aby jego sługa był zdrowy.

Pewna dziewczynka pochodząca z ziemi izraelskich, która usługiwała żonie Naamana, usłyszała o tym że Naaman jest chory na trąd, i powiedziała królowej że pewien Boży prorok o imieniu Elizeusz, mógłby go uzdrowić jeżeli spotkał by się z nim w Samarii.

Jak wszyscy ludzie cierpiący na poważne choroby, Naaman chciał spróbować wszystkich sposobów aby być uzdrowionym. Kiedy król Izraela przyjął prośbę od króla Syrii, żeby zrobić coś w sprawie zdrowia Naamana, był trochę zmartwiony tak nietypową prośbą.

Elizeusz, kazał powiedzieć królowi, że Bóg zajmie się tym problemem. Kiedy Naaman przyszedł do domu Elizeusza, prorok nie wyszedł mu na spotkanie.

Elizeusz kazał swojemu słudze tylko powiedzieć Naamanowi, że jeżeli chce zostać uzdrowiony, aby udał się nad rzekę Jordan i obmył się siedem razy w wodzie.

Na początku Naaman był oburzony i nie chciał zrobić tego co mu kazał Elizeusz. Ale po rozmowie ze swoimi sługami, zmienił zdanie i udał się obmyć siedem razy nad rzekę Jordan. Biblia pokazuje nam rezultaty zaufania Bogu przez Naamana. Tekst mówi: 2 Król. 5:14. "Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie siedem razy według słowa męża Bożego, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste jak ciało małego dziecięcia."

Był uzdrowiony ponieważ miał wiarę i był posłuszny poleceniu które Bóg mu przekazał przez proroka Elizeusza.

W rzece Jordan nie było żadnych substancji uzdrawiających. Siedmiokrotne obmycie się Naamana w rzece Jordan, było demonstracją wiary w Boga Izraela. Tym, który go faktycznie oczyścił i uzdrowił był Bóg.

Wielu z nas jest zarażonych przez duchowy trąd grzechu, i z tego właśnie potrzebujemy być oczyszczeni.

Dowiadujemy się przez Słowo Boże, jak możemy być uzdrowieni.

BIBLIA MÓWI:

1. Ile rodzaji chrztu jest napisanych w Biblii? Efez. 4:5 "Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest;"

2. Jaka była ostatnia nauka Jezusa dla swoich uczniów w sprawie chrztu? Mat. 28:19-20 "Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata."

Ci, którzy wierzą w Chrystusa i ewangelię, mają być "ochrzczeni" w wodzie. Oznacza to złożenie przez nich ślubu przymierza, że wyrzekają się niemoralności świata i własnej grzesznej natury, i że w pełni poświęcą się Chrystusowi i Jego Królestwu.

3. Kto po raz pierwszy chrzcił w czasach Nowego Testamentu? Mat. 3:1-6: 1. "A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc: 2. Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. 3. Albowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa: Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską, Prostujcie ścieżki jego 4. A sam Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, a za pokarm miał szarańczę i miód leśny. 5. Wtedy wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska. 6. I byli chrzczeni przezeń w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje."

3,2 UPAMIĘTAJCIE SIĘ. Podstawowe znaczenie słowa "upamiętać się" (gr. metanoeo) to "odwrócić się". Chodzi o odwrócenie się od złych uczynków i zwrócenie się do Chrystusa, a przez Niego do Boga (J 14,1.6; Dz 8,22; 26,18; 1P 2,25).

Decyzja odwrócenia się od grzechu i przyjęcia zbawienia od Chrystusa wymaga uznania go nie tylko za Zbawiciela uwalniającego od kary za grzech, ale także za Pana naszego życia. Upamiętanie oznacza więc zmianę pana: Zamiast podlegać Szatanowi (Ef 2,2) przyjmujemy władanie Chrystusa i Jego Słowa (Dz 26,18).

Upamiętanie jest dobrowolną decyzją, którą grzesznik może podjąć dzięki łasce, jaką otrzymuje, gdy słucha i uwierzy ewangelii (Dz 11,21; Rz 5,21).

W świetle Chrystusowego wezwania do upamiętania się, całkowicie uprawniona jest definicja zbawiającej łaski jako "prostego zaufania" Chrystusowi-Zbawicielowi. Przedstawianie zbawiającej łaski bez wymogu radykalnego zerwania z grzechem niebezpiecznie wykrzywia biblijne spojrzenie na odkupienie. Wiara, zawierająca w sobie upamiętanie, jest niezbędnym warunkiem zbawienia (por. Mk 1,15; Łk 13,3.5; Dz 2,38; 3,19; 11,21).

Upamiętanie stanowiło trzon poselstwa starotestamentowych proroków (Jr 18,8; Ez 18,21; Ml 3,7), Jana Chrzciciela (Mt 3,2), Jesusa Chrystusa (Mt 4,17; 18,3; Łk 5,32) i nowotestamentowych chrześcijan (Dz 2,38; 8,22; 11,18; 2P 3,9). Głoszeniu ewangelii zawsze musi towarzyszyć wezwanie do upamiętania (Łk 24,47).

4. Dlaczego Pan Jezus powiedział, że jest potrzebne być ochrzczonym przez Jana Chrzciciela? Mat. 3:13-15 13. "Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego. 14. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc: Ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? 15. A Jezus, odpowiadając, rzekł do niego: Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Tedy mu ustąpił."

Jezus nigdy nie zgrzeszył. Nie było potrzeby aby został ochrzczony. Poprzez deklarację którą wypowiedział Jezus, widzimy Go tutaj jako doskonały przykład dla naszego życia. Chciał zrobić wszystko czego oczekuje od wierzących ludzi, żebyśmy my jako chrześcijanie mogli iść za Jezusem ufając na każdym kroku naszego życia.

PRZYSZEDŁ JEZUS ..., ABY SIĘ DAĆ OCHRZCIĆ. Jesus został ochrzczony przez Jana z następujących powodów: (a) "...albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość..." (W 15; por. 3Moj. 16.4; Ga 4.4-5). Przez chrzest Chrystus publicznie poświęcił się Bogu i Jego Królestwu, wypełniając w ten sposób warunek Bożej sprawiedliwości; (b) Aby utożsamić się z grzesznikami - chociaż sam Jezus nie potrzebował pokuty za grzech (2Kor. 5.21; 1P 2,24); (c) Aby utożsamić się z nowym działaniem Boga, który każdego wzywa do upamiętania; zob. orędzie Jana Chrzciciela, który poprzedzał Mesjasza (J 1,23.32-33).

5. W jaki sposób Jezus był ochrzczony przez Jana? Mar. 1:9-10 9. "I stało się w owe dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. 10. I zaraz, kiedy wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i Ducha nań zstępującego jako gołębica."

W powyższym tekście możemy zobaczyć bez wątpliwości, że Chrystus był chrzczony poprzez zanużenie w rzece, bo "wychodził z wody." Chrzczenie ludzi przez zamoczenie (pokropienie) nie jest zgodne z nauką biblijną.

6. W jaki sposób Apostoł Piotr mówił do ludzi w dzień Zielonych Świąt? Dz.Ap. 2:38 "A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego."

Greckie słowo "baptizo" użyte w tym tekście, oznacza "zanużenie", czyli, znaczy to być całkowicie pokrytym wodą. To słowo z greckiego nie ma znaczenia które odpowiadałoby słowom takim jak zamoczenie części ciała czy też pokropienie jej wodą. Kiedy apostoł Piotr powiedział ludziom: "Upamietajcie się i niechaj każdy z was da się ochrzcić..." Ci ludzie rozumieli, że powinni się upamiętać i zostać zanużonym, to znaczy ochrzczonym.

7. W jaki sposób Filip chrzcił Etiopczyka? Dz.Ap. 8:26-39 W tym fragmencie z pewnością możemy zauważyć, że eunuch był ochrzczony przez zanurzenie w wodzie.

8. Czy jest potrzebne być ochrzczonym w wodzie? Jan. 3:5 "Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego."

NARODZI Z WODY. Jesus prawdopodobnie mówi tutaj o oczyszczającym działaniu Ducha Świętego w czasie nowego narodzenia. W Tyt. 3,5 Paweł wspomina o kąpieli odrodzenia oraz odrodzeniu przez Ducha Świętego. (Tyt. 3:5) “Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego,” KĄPIEL ODRODZENIA. Słowa te odnoszą się do nowego narodzenia człowieka wierzącego, symbolicznie wyrażanego przez chrzest. “Odnowienie przez Ducha Świętego” wskazuje na nieustanne oddawanie Bożego życia wierzącym, jako że poddają oni swoje życie Bogu (Rz 12.2).

9. Co było powiedziane dla Apostoła Pawła po jego nawróceniu? Dz.Ap. 22:16 "A czemu teraz, zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia jego."

DAJ SIĘ OCHRZCIĆ. Chrzest towarzyszył zwiastowaniu ewangelii od początku misji Kościoła (2,38.41). Był symbolem chrześcijańskiej inicjacji, praktykowanym w NT w celu pokazania, że ktoś całkowicie powierzył się Jezusowi Chrystusowi. Przyjmując chrzest, człowiek wierzący składał świadectwo wiary wobec chrześcijańskiej wspólnoty.

*Chrzest jest odpowiedzią na to, co Chrystus uczynił dla człowieka wierzącego. Aby był ważny, musi go poprzedzać upamiętanie (2,38) i osobista wiara w Chrystusa (Kol 2,12).

*Chrzest przyjmowany w szczerości wiary i oddania Jezusowi jako Panu i Zbawcy jest wyrazem otrzymanej od Chrystusa łaski (por. 1P 3,21;)

*Chrzest to zewnętrzny znak i świadectwo przyjęcia przez nas Chrystusa jako Pana i Zbawiciela oraz obmycia naszych grzechów (por. 2,38; Tt 3,5; 1P 3,21).

*Chrzest obrazuje jedność człowieka wierzącego z Chrystusem w jego śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu (Rz 6,1-11; Kol 2,11-12). Oznacza to koniec (tzn. "śmierć") dla grzechu (Rz 6,3-4.7.10.12; Kol 3,3-14) oraz początek nowego życia w Chrystusie (Rz 6,4-5.11; Kol 2,12-13). W związku z tym chrzest oznacza postanowienie, że osoba wierząca do końca życia będzie odwracać się od świata i wszelkiego zła (Rz 6,6.11-13), a będzie żyć nowym życiem w Duchu Świętym, które odzwierciedla Boże zasady sprawiedliwości (Kol 2,1-17).

OBMYJ GRZECHY SWOJE. Paweł nawrócił się i został zbawiony na drodze do Damaszku (Dz.Ap 9.5). Jego chrzest był publicznym świadectwem tego, że otrzymał od Boga przebaczenie grzechów oraz zobowiązaniem do porzucenia wszelkiego grzechu i utożsamienia się ze sprawą Chrystusową.

10. W jaki sposób będziemy żyć po tym jak zostaniemy ochrzczeni? Rzym. 6:1-6. 1. "Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? 2. Przenigdy! Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? 3. Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? 4. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. 5. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania, 6. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi;"
POGRZEBANI WRAZ Z NIM PRZEZ CHRZEST. Dla chrześcijanina chrzest jest symbolem pogrzebu i zmartwychwstania z Chrystusem, ale także czymś więcej. Gdy towarzyszy mu prawdziwa wiara, chrzest staje się elementem odrzucenia grzechu i oddania Chrystusowi, owocującym w stałym przepływie łaski i Bożego życia (Dz 22,16). Chrzest oznacza utożsamienie się z Chrystusem w Jego śmierci i pogrzebie, abyśmy mogli żyć w jedności z Nim oraz Jego zmartwychstałym życiem (w. 4-5). Jak Chrystus powstał z martwych, tak i my, którzy posiadamy prawdziwą, zbawczą wiarę w Niego, będziemy mieli nowe życie (w. 5).

11. Co robimy będąc ochrzczonymi? Gal. 3:27 "Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa,"

Pan Bóg widział że grzesznemu człowiekowi byłby potrzebny pewien dzień, w którym byłaby możliwość aby ów grzeszny człowiek mógł zerwać ze swoim starym życiem i zacząć nowe z Jezusem. Przez chrzest możemy pokazać Bogu i ludziom, że od momentu chrztu podjeliśmy decyzję żeby pozwolić Bogu prowadzić nasze życie oraz wszystkie jego dziedziny. Od tego dnia będziemy żyć dla Pana. Dla nowonarodzonego chrześcijanina jest to dzień pojednania z Jezusem. Można to porównać do panny młodej, która w dzień ślubu jedna się z mężem. Tego dnia kiedy panna młoda bierze ślub przejmuje od męża nazwisko i będzie żyć z nim aż do końca swojego życia. Podobnie jest z chrześcijaninem od tego dnia już nie może żyć dla siebie samego, od tego momentu żyje tylko dla Jezusa.

12. Formuła do chrztu:

Chrześcijanie generalnie używają formy potrójnej do chrztu, czyniąc to jak nakazał Jezus w (Mat. 28:19b) "Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,"). W oryginale greckim ta expresja brzmi (eis to onoma tou patros kai tou hyou kai tou hagiou pneumatos), oznaczając "dla relacji z imieniem Ojca, Syna i Ducha Świętego".

Nowotestamentowi chrześcijanie byli chrzczeni w imieniu Pana Jezusa (Dz. Ap8.16) to dlatego, iż przyimek “eis” oto w grece oznacza "znajdowanie się w" można tłumaczyć też "w relacji". Tak więc chrzcząc w Chrystusie, w Jego imieniu, oznacza pod Jego panowaniem. Dlatego potrzebna jest tu zawodowa i autentyczna wiara poprzez którą osoba chrzczona upewnia swoje przekonanie co do prawdziwego uczniostwa Chrystusa.

Pewne grupy lub denominacje próbują używać innej formuły przekonując, iż chrześcijanie powinni być chrzczeni tylko w imię Jezusa, bazując na niektórych wersetach biblijnych takich jak Dz.Ap. 2.38, Kiedy Piotr powiedział by osoby się upamiętały i dały się ochrzcić "w imię Jezusa Chrystusa" (epi toi onomai lesou Christou) i Dz.Ap. 10.48, kiedy apostoł nauczał w domu Korneliusza rozkazał by “ochrzcic w imię Jezusa Chrystusa” (en onomati Kyriou lesou) Dz.Ap. 8.16, widzimy nowonawróconych którzy “byli tylko chrzczeni w imię Pana Jezusa”; w Dz.Ap. 19.5, mówi że “A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa.”

Zważ, iż na czterech referencjach nie można utworzyć reguły. Te teksty wykorzystywane są przez "jednościowców" dla usprawiedliwienia chrztu w imieniu Jezusa. Powinieneś zrozumieć jednak iż na takich sytuacjach nie mogą oni opierać aktu chrztu nowonawróconych.

Sekty jednościowców używają tych tekstów do usprawiedliwienia chrztu tylko w imieniu Jezusa, gdyż twierdzą że podyktowana forma przez Jezusa nie zawiera imienia lecz funkcje takie jak Ojciec, jak Syn, i jak Duch Święty - to oczywiście absurdalna herezja. Teksty Bilijne używane przez jednościowców nie podają zdecydowanej formy chrztu. Gdyby to miały pokazać okazałoby się iż forma jest identyczna z wzorcową. Osoby więc były ochrzczone w autorytecie imienia Jezus. W ten też sposób rozumiemy iż formuła potrójna, dana przez Jezusa zanim się pożegnał z uczniami jest właściwa i adekwatna co do kwestii chrztu.

13. Kto może być ochrzczony:

Chrzest nie jest kwestią mistyczną jak to uważają niektórzy sakramentaliści, lecz nie można go też redukować do samego formalnego rytuału. Kto chce być ochrzczony w jakimś zborze tym samym też przez ten fakt opowiada się równoznacznie z funkcją lub służbą w kościele. Młodzi pragnący się ochrzcić ze względu na kolegów lub na fakt narzeczeństwa nie powinni praktykować takiego zwyczaju gdyż jest on zupełnie niewłaściwy. Niezgadza się to z biblią , a także nie ma wartości przed Bogiem.

Aby chrzest był właściwy potrzebne jest prawdziwe świadectwo nowego życia w Chrystusie. Jeden ze starszych Pastorów powiedział: "jeśli nie będziemy uważni w dzień chrztu może się wydażyć , iż do chrztu wejdzie suchy grzesznik a wyjdzie z niego jako grzesznik zamoczony" Powinniśmy się więc zatroszczyć o prawdziwą wiarę i o to by kandydat do chrztu był prawdziwie nowym stworzeniem w Chrystusie, a nie tylko kimś zainteresowanym rytuałem samego chrztu. Chrzest jest ważnym nakazem Chrystusa dla swojego kościoła, lecz nie przynosi zbawienia.

W miłości Jezusa Chrystusa Pastor Antero Kaczan

 

 

Polityka plików cookies