ADRES I KONTAKT STRONA GŁÓWNA
WITAMY KIM JESTEŚMY? W CO WIERZYMY ZBORY W POLSCE NABOŻEŃSTWA GALERIA KONTO KOŚCIOŁA KAZANIA WYDARZENIA Uwolnienia od duchów nieczystych i uzdrowienia EWANGELIA W 3 MINUTY - VIDEO ARTYKUŁY Jak Zostać Zbawionym? WALKA DUCHOWA W UMYŚLE BÓJ PRZYCIWKO ZŁYM DUCHOM! Zbroja Boża KIEDY WSZYSTKO IDZIE ŹLE: NA PRZYKŁADZIE JOBA Złoczyniec Na Krzyżu Co Pan Jezus chciał powiedzieć kiedy mówił: "Nie dawajcie psom tego, co święte?" ATRYBUTY TRÓJCY ŚWIĘTEJ W BIBLII Rzeczy które nienawidzi Bóg i są dla niego obrzydliwością SZTUKA MILCZENIA MAŁY ARTYKUŁ O MODLITWIE DO ZMARŁYCH, O ZMARŁYCH I O SPIRYTYŹMIE NIEBO I PIEKŁO! Czyściec??? BLUŹNIERSTWO PRZECIW DUCHOWI NAUKA O DUCHU ŚWIĘTYM JAK SŁUCHAĆ BOŻEGO GŁOSU? Nauka o Przebaczeniu CHRZEST W WODZIE OSKARŻENIE KRZYŻA SZABAT DARY I SŁUŻBY W KOŚCIELE CZY CHRZCIĆ DZIECI? HOMEOPATIA - OKULTYZM W SŁUŻBIE MEDYCYNY - TWÓJ DUCHOWY WYBÓR, CZĘŚĆ I HOMEOPATIA - OKULTYZM W SŁUŻBIE MEDYCYNY - TWÓJ DUCHOWY WYBÓR – CZĘŚĆ II DZIESIĘCINA Wieczerza Pańska Kościół żyjący w Woli Bożej CO TO JEST POKUTA? CIAŁO, DUSZA I DUCH DLACZEGO KOBIETY NIE MOGĄ BYĆ PASTERZAMI? Czy Jezus miał rodzonych braci i siostry? MODLITWA W DUCHU - Czym jest modlitwa w Duchu? VIDEO DLA WIERZĄCYCH RÓŻNE VIDEO BARDZO CIEKAWE VIDEO PASTOR ANTERO KACZAN Adres i Kontakt JAK ZIDENTYFIKOWAĆ SEKTĘ Świadectwa Ciekawe linki Facebook Pastor Antero Kaczan FACEBOOK ZBÓR W WARSZAWIE FACEBOOK ZBÓR W LUBLINIE FACEBOOK ZBÓR W ZAMOŚCIU
Szybki kontakt

DZIESIĘCINA

DZIESIĘCINA

Czy chrzescijanin powinien oddawać dziesięcinę, TAK czy NIE?

Temat dziesięciny zawsze wywołuje wiele pytań i wątpliwości zarówno wśród wierzących w Kościele Chrystusowum, jak i wśród niewierzących. Pewnym
i prawdziwym źródłem informacji na ten temat jest Pismo Święte (Biblia).

Ani jedno prawo Starego Testamentu nie było NIE “wykonane” przez Pana Jezusa Chrystusa. On spełnił KAŻDE prawo Mojżesza, oddał Siebie i umarł na krzyżu za nasze grzechy, chociaż był bez winy. Syn spełnił wszystkie prawa i dlatego Ojciec przyjął ofiarę doskonałą od swego Syna.

Obecnie wielu ludzi, chrześcijan pragnie dowiedzieć się czy dziesięcina jest obowiązkiem, który powinniśmy wypełniać w dzisiejszych czasach.

Przez nakaz kategorycznie potwierdzam, że NIE, ale przez MIŁOŚĆ TAK, ZAWSZE.

Jeśli oddawanie dziesięciny jest tylko przykrym obowiązkiem i nakazem, to lepiej nie wypełniać tego prawa i nie płacić, jeśli jednak wypływa ze szczerej miłości, to taka ofiara będzie Bogu miła.

Dziesięcina była nakazem Mojżesza, o czym mówi poniższy werset:

3 Moj. 27:30 “Wszelka dziesięcina z płodów ziemi, czy to z plonów polnych, czy z owoców drzew, należy do Pana. Jest ona poświęcona Panu.”

Teraz zauważymy to przykazanie jakie miało połączenie z nakazem Mojżesza. Przykazanie to było obecne w Prawie Mojżeszowym:

3 Moj. 27:34 “To są przykazania, które Pan nadał przez Mojżesza synom izraelskim na górze Synaj.”

Zbawienie jest całkowite i kompletne przez łaskę Bożą, przez posłuszeństwo SYNA wobec wszystkich PRAW danych Mojżeszowi przez Boga. Musimy tylko wierzyć, żeby być zbawionymi.

Jan. 6:27-29 “Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy: na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Rzekli więc do niego: Cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im: To jest dzieło Boże: wierzyć w tego, którego On posłał.”

POPATRZMY dalej co jest napisane w Piśmie: Przyp. 3:9 “Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów!”

Co to znaczy? W jaki sposób będziemy rozwiązywać kwestię dziesięciny w kościele?

Odpowiedź jest tutaj: Rzym. 8:3-4 “Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg: przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha.”

Powyższy fragment mówi o tym, że przestrzeganie przykazań w życieu chrześcijanina nie polega jedynie na wykonywaniu nakazów, lecz na kierowaniu się miłością i poddawaniu się prowadzeniu Ducha Bożego. Innymi słowy, Bożą wolę w naszym życiu wypełniamy spontanicznie przez miłość do Boga, ponieważ jesteśmy już synami Bozymi w Jezusie.

Jaki był cel oddawania dziesięciny według prawa w ST? Celem tym było podporządkowanie Bogu wszystkiego, co posiadali Żydzi – ich życia, majątku – chodziło o posłuszeństwo. Taka zależność od Boga jest zgodna z Jego wolą, której oczekuje On od każdego swojego stworzenia. Jest tylko jeden Pan, a wszyscy należą do Niego. Jesteśmy Jego sługami całkowicie od Niego zależnymi: Mk 12:29 “Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest.”

Więc dzisiaj, musimy oddać honor Bogu, nie tylko poprzez nasze pierwociny, ale poprzez całkowite poświęcenie naszego życia dla Boga i wszystkiego co posiadamy: Mat. 16:24 “Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną.”

Dziesięcina jest tylko jedną z demonstracji poddania się i posłuszeństwa Bogu, ale jak już wyżej pisałem, nie jest to nakaz, ponieważ prawo Mojżesza należało do starego przymierza. Dzisiaj żyjemy poprzez nowe przymierze: Hebr. 9:15 “I dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne.”

Od nas chrześcijan wymaga się całkowitego poddania się Bogu wraz ze wszystkim, co posiadamy. Pan Jezus ma być naszym Panem i gospodarzem życia. Jeśli tak nie jest, to oszukujemy samych siebie i jesteśmy tylko pseudo chrześcijanami.

Praktyczną funkcją oddawania dziesięciny było utrzymywanie Bożych kapłanów, świątyni i wszystkich kosztów związanych z synagogą. Nasz Stwórca nie potrzebuje od nas żadnych rzeczy, a tym bardziej naszych pieniędzy, ale Dom Boży, świątynia potrzebują, są różne wydatki. Oprócz tego powinniśmy pomagać wodowom i wspierać biednych na ile jest to możliwe: Dz.Ap. 17:24-25 “Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko.”

Ps. 50:12 “Gdybym łaknął, nie mówiłbym ci o tym, Bo mój jest świat i to, co go napełnia.”

Mal. 3:10 “Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę! - mówi Pan Zastępów - czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę.”

4 Moj. 18:24 “Ponieważ dziesięcinę synów izraelskich, którą ci składają w darze ofiarnym Panu, dałem jako dziedzictwo Lewitom, dlatego powiedziałem o nich: Nie będą mieć dziedzictwa wśród synów izraelskich.”

4 Moj. 7:3-5 “I przywiedli swoje dary ofiarne przed Pana: sześć krytych wozów i dwanaście wołów, po jednym wozie na dwóch książąt i po jednym wole na każdego, i przyprowadzili je przed przybytek. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza tak: Weź je od nich do posług przy Namiocie Zgromadzenia i daj je Lewitom, każdemu z nich według jego służby.”

Nawet Lewici, którzy dostawali dziesięciny od synów izraelskich też oddawali z tego dziesięcinę, żeby całkowicie podporządkować się i uhonorować Boga z wszystkiego co posiadali: 4 Moj. 18:26 “Do Lewitów zaś przemów i powiedz im: Gdy będziecie pobierać od synów izraelskich dziesięcinę, którą dałem wam od nich jako wasze dziedzictwo, odłóżcie od niej jako dar ofiarny dla Pana dziesięcinę z tej dziesięciny.”

W naszych czasach, czasach Kościoła “czasach łaski”, wszyscy jesteśmy uznawani przez Pana za kapłanów w Chrystusie: 1 Piotr. 2:9 “Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości;”

Każdy chrześcijanin indywidualnie musi mieć całkowitą miłość do Boga, do Kościoła, aby niczego nie brakowało pośród nas, to znaczy, żeby nie było między członkami Kościoła osoby potrzebującej. Jest to napisane w: 2 Kor. 8:12-15 “Jeśli bowiem jest ochotna wola, zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma. Nie chodzi bowiem o to, by inni mieli ulgę, a wy obciążenie, lecz chodzi o równość; W obecnym czasie niech wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek, by i ich nadmiar służył na pokrycie waszego niedostatku, ażeby była równość. Jak napisano: Kto wiele zebrał nie miał za wiele, a kto mało, nie miał za mało.”

Podsumowaniem tego wszystkiego, jest poniższy werset: Rzym. 13:9 “Przykazania bowiem: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego.”

Tu jest doskonałe znaczenie Praw zawartych w ST.

Czy więc musimy oddawać dziesięcinę? Przez nakaz, NIE! Przez miłość, TAK. Żeby uhonorować Boga poprzez nasze pierwociny i wszystko co posiadamy, aby niczego nie brakowało w Kościele. Szczerze mówiąc musimy dać więcej niż dziesiątą część, wszystko co jest w naszej możliwości, według kierownictwa Bożego: 2 Kor. 9:7 “Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje.”

Mamy wolność w decydowaniu ile będziemy ofiarować pieniędzy dla dzieła Bożego, Kościoła. W Jezusie jesteśmy wolni od nakazu zakonu, ale na wieki jesteśmy zobowiązani w miłości Jezusa Chrystusa! Kol. 3:23 “Cokolwiek czynicie, duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi,” Mal. 3:10 “Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę! - mówi Pan Zastępów - czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę.”

Słuchać i wykonywać = Dom zbudowany na opoce (skała) (Mateusza: 7:24-27);

Słuchać i wykonywać = Mąż mądry (Jakuba: 1: 22-27);

Słuchać i wykonywać = Próba miłości Bożej (Jana: 14: 13).

Dziesięcina w Malachiasza 3:8-10, “Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie! Lecz wy pytacie: W czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, wy, cały naród. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę! - mówi Pan Zastępów - czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę.” (BW)

Malachiasza 3:8-9, “Izali człowiek ma Boga złupić, że wy mnie łupicie? Wszakże mówicie: W czemże cię łupimy? W dziesięcinach i w ofiarach. Zgołaście przeklęci, iż mię tak łupicie, wy i wszystek naród wasz.” (BG).

BOŻY PLAN MATERIALNEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA POŁĄCZONY JEST Z NASZĄ WIERNOŚCIĄ W DZIESIĘCINACH.

Wielu ludzi cierpi niedostatek i wiele razy powodem tego niedostatku jest to, że nie potrafią być posłuszni Bożemu Słowu.

Istnieją różne dziedziny, w których człowiek może być nieposłuszny; jedną z tych dziedzin jest: okradanie Boga! Ten fragment w Malachiasza mówi w jasny sposób, że ci którzy nie oddają dziesięciny i ofiary okradają Boga. Przez to zachowanie świadomie lub nieświadomie okradamy samych siebie z błogosławieństw, które Bóg chce nam dać.

Kiedy nie oddajesz dziesięciny, łamiesz Boże zasady. Jeżeli łamiemy Boże zasady, Boże błogosławieństwa nie mogą przychodzić do nas.

Nic nie jest przeszkodą w życiu mądrego, wierzącego człowieka, aby oddawać dziesięcinę, ponieważ jest to działanie w wierności i posłuszeństwie. Bóg zawsze wynagradza za wierność i posłuszeństwo.

Malachiasza 3.10-12, “Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę! - mówi Pan Zastępów - czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę. I zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne, wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu - mówi Pan Zastępów. Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, bo będziecie krajem uroczym - mówi Pan Zastępów.” (BW).

TWOJE DZIESIĘCINY I OFIARY WYSTAWIAJĄ BOGA NA PRÓBĘ, OTWIERAJĄ TOBIE OKNA NIEBIESKIE I NIEPRZYJACIEL “SZARAŃCZA” ZOSTAJE POKONANY.

WIARA JAKO ZIARNO”

W tym fragmencie biblijnym Bóg zaprasza ludzi, aby wystawili Go na próbę. W ten sposób próbuje jaka jest nasza wiernoś

względem Niego. Mówi, że jeżeli nie oddajemy dziesięciny okradamy Go z wielkiego przywileju, jakim jest wylanie na nas Jego błogosławieństwa. On woła, aby oddawać z wiarą, wierząc w Jego obietnice.

Po pierwsze: będziesz miał “pokarm” i błogosławieństwa, aby czynić Boże dzieło.

Po drugie: On mówi, że ci którzy oddają znajdują się w sytuacji w której mogą otrzymać obfite błogosławieństwa. Możesz spróbować otwartego okna niebiańskiego i otrzymać tak wiele błogosławieństw, że nie będziesz w stanie ich rozumieć!

Po trzecie: Bóg mówi, że On “zabroni działać szarańczy” to znaczy szatanowi, gdy będziemy Mu wierni. On skieruje na nas swoje błogosławieństwo i szatan nie będzie mógł temu przeciwdziałać.

Nie bój się wystawić Boga na próbę w swojej dziesięcinie i ofierze. Gdyż On jest Bogiem i z pewnością da odpowiedź.

Jest pewne zdanie: “Czy chcesz poznać prawdziwie nawróconego? Zobacz czy ta osoba oddaje dziesięcinę!”.

Mateusza 7:16-20 “Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich.” (BW).

W miłości Jezusa Chrystusa Pastor Antero Kaczan

Polityka plików cookies